EnglishČesky

Zkušební a měřící přístroje.

foto3
Zkušební , měřící a testovací přístroje.

KV4 – AC
 .
 
Měřící a testovací přístroj pro provádění zkoušek elektrických předmětů přiloženým vysokým napětím podle normy EN 60204 -1, konstrukčně a funkčně vyhovujícím EN 61010 -1.

Technické parametry:

Zkušební napětí : plynule nastavitelné v rozsahu 100 V až 4500 V AC
Přesnost nastaveného napětí : +/- 5% + 2 dig.
Přesnost měření unikajícího proudu : +/- 5% + 2 dig.
Nastavení velikosti přípustného unikajícího proudu : :10 mA  a  100 mA
Nastavení času délky trvání zkoušky : 1 s  až  99 s.
Napájecí napětí : 230 V / 50 Hz.
Maximální příkon : 500 VA.
Skříň : kovová 4 HE "PROPAC" od firmy "SHROFF".
Rozměry : 200 x 364 x 316 mm
Váha : 12 kg.
Měřící kabely,ukončené zasouvacími bezpečnostními hroty,jsou součástí přístroje,nebo mohou být provedeny jako odnímatelné přes vysokonapěťové konektrory.
Jeden z hrotů může být vybaven mikrospinačem,kterým je možno zkoušky spouštět.
Dosažení a překročení  velikosti zvoleného přípustného unikajícího proudu způsobí okamžité ukončení zkoušky se signalizací "NEVYHOVĚL".
Konektor ochranné smyčky na zadním panelu přístroje umožňuje blokovat činnost přístroje v chráněném uzavřeném zkušebním prostoru.

KV 4 – RP – AC (viz fotografie).
 
Přístroj KV 4 –  AC je u tohoto přístroje rozšířen o možnost provádět měření přechodového odporu ochranné svorky (ochranného vodiče) měřícím proudem 10 nebo 25 A při napětí maximálně 12 V AC.
 
Technické parametry :
Parametry pro zkoušku přiloženým napětím jsou shodné s přístrojem KV 4 –AC.
Měření přechodového odporu ochranné svorky (ochranného vodiče) :
Maximální měřicí napětí : 12 V AC +/- 10%
Měření úbytku napětí měřeného odporu : 00,00 až 12,00 V
Přesnost měření úbytku napětí : +/- 5% + 2 dig.
Rozsah měřeného odporu : 0,001 až 1,999 0.
Přesnost vyhodnocení měřeného odporu : +/- 10% + 2 dig.Místo zobrazování měřícího napětí je možno zvolit zobrazování měřícího proudu v rozsahu
0,00 A až 10,00 A ( 25,00 A).
Měření je prováděno dvouvodičovou metodou , což znamená , že změřené hodnoty je zahrnut i odpor měřících proudových vodičů.
Konstrukce přístroje a jeho rozměry jsou shodné se základním typem KV 4 – 2005 .
Dodávka je rozšířena o proudové měřící vodiče , ukončené proudovými svorkami .
Konektor ochranné smyčky na zadním panelu přístroje umožňuje blokovat činnost přístroje v chráněném uzavřeném zkušebním prostoru.

 
KV 4 - IZ - AC .
 
Tento přístroj je obdobou přístroje KV 4 - RP - AC s tím rozdílem,že místo měření přechodového odporu ochranné smyčky je možno provádět měření izolace napětím 500 V DC proudem maximálně 5 mA.
Technické parametry :
Prametry provádění zkoušky přiloženým vysokým napětím jsou zachovány a shodné s typem KV 4 - AC.
Měření izolace :
Měřící napětí : 500 V DC +/- 10 %
Měřící proud : maximálně 5 mA .
Rozsah měření izolačního odporu : 00,00 M0  19,99 M0
Přesnost měření izolace : +/- 10 % + 2 dig.
Konstrukce, provedení a rozměry přístroje jsou shodné s předchozími typy.
V dodávce jsou měřící vodiče pro provádění měření izolace. 

Konektor ochranné smyčky na zadním panelu přístroje umožňuje blokovat činnost přístroje v chráněném uzavřeném zkušebním prostoru.

 
 KV 4 – DC .

Je obdobou přístroje KV 4 –  AC . Zkušební vysoké napětí je jednocestně usměrněno, vyhlazeno vysokonapěťovým kondenzátorem velké kapacity
a vyvedeno přes měřící blok na vysokonapěťové zkušební hroty.
 
 Technické parametry :
 
Zkušební napětí : plynule nastavitelné v rozsahu 100 V až 4 500 V DC .
Přesnost nastavení zkušebního napětí : +/- 5% + 2 dig.
Rozsah měření unikajícího proudu : 00,00 mA až 19,99 mA .
Přesnost měření unikajícího proudu : +/- 5% + 2 dig .
Nastavení velikosti přípustného unikajícího proudu : 2,00 mA a 5,00 mA .
Nastavení času délky trvání zkoušky : 1 s až 99 s .
Napájecí napětí : 230 V , 50 Hz .
Maximální příkon : 200 VA .
 
Konstrukce , provedení a rozměry přístroje jsou shodné s typem KV 4 –  AC .
Vysokonapěťové zkušební hroty mohou být součástí přístroje , nebo odnímatelné
přes vysokonapěťové konektory.
Jeden z hrotů může být vybaven mikrospínačem ke spouštění přístroje z tohoto hrotu.
 
Konektor ochranné smyčky na zadním panelu přístroje umožňuje blokovat činnost přístroje v chráněném uzavřeném zkušebním prostoru.

 KV 10 - DC - M
Je rovněž obdobou zkušebního měřícího přístroje KV4 s tím upřesněním,že výstupní napětí je nastavováno servomotorkem v rozsahu napětí 100 V až 11 000 V DC se zkušebním měřícím proudem v rozsahu 2 mA , 3 mA , 4 mA , a 5 mA . 
 
 

KV 20 - DC - M
Alternativa s výstupním napětím 0,10 kV až 19,99 kV DC s měřícím zkušebním proudem 2 mA , 3 mA 4 mA  a 5 mA.Nastavení napětí servomotorkem.
 
KV25 - AC - IZ
Alternativa s výstupním napětím O,10 kV až 25,00 kV AC s měřícím proudem
25 a 75 mA , doplněná o měření izolace při napětí 500 V DC.

 
Pro všechny uvedené typy přístrojů platí,že je možno požadovat alternativní provedení , kde namísto ručního nastavení přiloženého
napětí je možno zvolit provedení se servomotorkem, kde předvolené
zkušební napětí narůstá z nulové úrovně až na přednastavenou .
Označení přístrojů obsahuje u typu písmeno „ M „ – „ KV4 – M –  AC“.
 
Uvedené technické parametry přístrojů nejsou striktně určující.
Po dohodě a nabídkové kalkulaci je možno vyrobit přístroj s odlišným
zkušebním měřícím napětím až do 25 kV AC , s příkonem do 1 000 VA .
Rovněž parametry doplňkových zkoušek je možno dohodnout.
 
 
 
 
Samostatně dodávané součásti přístrojů :  
 
Vysokonapěťové zkušební hroty
 
náhradní v provedení vestavném, nebo s VN konektrory .
 
Signalizační skříňka ,
sledující činnost přístroje a vyhodnocení zkoušky .
 
 
 
Ovládací skříňka .
 
 
foto4 foto5

Zkušební a měřící přístroje.

20080122003931.JPG 20080413165237.JPG 20080413165338.JPG
20080413165427.JPG 20080413165616.JPG
 
Příklad:
                              NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ
 
                                         ZKUŠEBNÍ A MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ
 
                                                            KV4 –IZ- AC
 
                                                               (fotografie).
 
 
                            František Voráček , Bílovecká 18 , 746 01 Opava 1                    
   
                                               LISTOPAD 2006
 
      Obsah:
 
 1. Možnosti použití přístroje.
 2. Bezpečnostní opatření.
 3. Sestava úplné dodávky.
 4. Pracovní podmínky.
 5. Technické údaje.
 6. Princip činnosti.
 7. Postup při používání přístroje.
 8. Kontrola funkcí přístroje.
 9. Popis mechanické konstrukce.
 10. Pokyny pro skladování.
 11. Pokyny pro dopravu
 12. Záruční list
 
1.     Možnosti použití přístroje.
 
Zkušební a měřicí přístroj KV4-IZ-AC je přístroj,kterým je možno provádět zkoušky elektrické pevnosti přiložením napětí 0 až 4 500 V AC při měřicím proudu v rozsahu do 10 a300 mA , přičemž je současně zobrazována velikost nastaveného napětí a unikající
/kapacitní/ proud měřeného elektrického předmětu.
Dále je s přístrojem možno měřit izolační odpory při napětí 500 V DC proudem do 5 mA.
Přístrojem je možno provádět zkoušky na elektrotechnických výrobcích a to jak kusové,tak i sériové , přičemž je možno průběžně hodnotit kvalitu výroby.
Způsoby a parametry zkoušek jsou popsány v normách EN 60204-1,EN 60601, EN 60335, EN 60439,ČSN 345611 a dalších.
 
2.     Bezpečnostní opatření.
 
Zkoušky elektrické pevnosti jsou prováděny vysokým napětím.Tato skutečnost vyžaduje určitou velkou opatrnost při provádění zkoušky.
Přestože zkušební proud při volbě rozsahu 10 mA je poměrně malý,a nemůže způsobit vážný úraz, přímý dotyk je značně nepříjemný a může úraz způsobit i druhotně.
Z toho důvodu je přístroj opatřen zasouvacími zkušebními hroty,při jejichž správném používání je přímému dotyku zabráněno.
Při volbě rozsahu zkušebního proudu 300 mA je přímý dotyk již daleko nebezpečnější.Proto je nutno používání přístroje svěřit jen osobám znalým s kvalifikací,prokazatelně poučeným o možných dopadech při nerespekto-vání pravidel práce pod napětím.
Při zkoušce elektrické izolace stejnosměrným napětím 500V s proudem do 5 mA nehrozí
nebezpečí úrazu el.proudem,přesto je dotyk nepříjemný.
 
                                                                                                              
     3.   Sestava úplné dodávky.
 
Úplnost dodávky spočívá v dodávce přístroje včetně přívodní síťové šňůry,vysokonapěťových kabelů s bezpečnostními zkušebními hroty s ovládacím mikrospínačem a konektoru ochranné smyčky na zadním panelu přístroje.
Vysokonapěťové hroty slouží jako zkušební vodiče pro obě zkoušky.
 
     4. Pracovní podmínky.
 
Přístroj se používá v prostředí skupiny B dle ČSN 356511.
Teplota okolí:   5 až 40 ° C
Maximální relativní vlhkost vzduchu při 20 ° C :   80 %
Tlak vzduchu : 70 až 106 kPa
Pracovní poloha přístroje : vodorovná
Napájecí napětí : 230 V +/- 10%
Kmitočet napájecí sítě : 50 Hz +/- 1%
Zkreslení sinusového průběhu napájecího napětí : menší než 5 %
Maximální příkon : 600 VA
 
      5. Technické údaje.
 
Zkouška přiložením napětí :
               Nastavení a velikost napětí : 100 až 4 500 V AC
               Nastavení vyhodnocení proudu : 10 mA a 300 mA
               Rozlišovací schopnost voltmetru   : 10 V
               Chyba v nastavení výstupního napětí : +/- 10 % + 2 dig z MR
               Chyba ve vyhodnocení proudu : +/- 10% + 2 dig z MR
                                            Rozsah voltmetru : 00,00 - 19,99 kV
                                            Rozsah měření proudu : 0.0 až 300,0 mA
 Zkouška měření izolace :
             Měřící napětí :  500 V DC +/- 25%
                Maximální měřící/zkratový proud 5 mA
                Rozsah měření izolačního odporu : 1,00 MO až 19.99 M0
                Přesnost měření izolačního odporu: +/- 10 % z MR
                Rozlišovací schopnost voltmetru: 0,01 kV
Časovač zkoušky :
                         Rozsah nastavení časovacího obvodu : 1 až 99 s. 
                         Nejmenší nastavitelný přírůstek : 1 s
                         Chyba časovacího obvodu : menší než 1% z nastavené hodnoty
                         Při nastavení časovacího obvodu :“ 00 „ trvající nepřetržitá zkouška 
                         až do vypnutí tlačítkem „Stop“
 
 
6.    Princip činnosti :
 
Zkouška přiložením napětí :
 
Páčkový přepínač na panelu přístroje se přepne do polohy 4 500 V.
Síťové napětí je přes hlavní vypínač,pojistku „B“ a relé přivedeno na regulační transformátor 0 až 250 V,dále pak na vysokonapěťový transformátor 200 V / 4000 V .Vysoké napětí je dále vyvedeno přes čelní panel na vysokonapěťové hroty.Oddělené měření vyhodnocuje protékající proud a napětí na výstupu.
Sepnutí zkoušky se provádí tlačítkem „START“ na panelu přístroje,nebo sepnutím mikrospínače pravého vysokonapěťového zkušebního hrotu.Současně dojde ke spuštění časovače,který odpočítává čas do konce zkoušky a po doběhnutí do času „00“ zkoušku  ukončí a vypne.
Zkoušku je možno kdykoli ukončit stiskem tlačítka „STOP“.
Po vypnutí zkoušky dojde k okamžitému poklesu napětí na hrotech .
Dalšími ochrannými prvky jsou proudový komparátor,vyhodnocující proudy 10 a 300 mA, nastavitelnými přepínačem .
Změřené hodnoty napětí a proudu jsou zobrazeny na 3,5 místných zobrazovačích na čelním panelu přístroje.
Zobrazované hodnoty zůstávají po ukončení zkoušky překročením proudu v paměti přístroje až do odstartování zkoušky nové.
Ukončení zkoušky je signalizováno svítivkami „Vyhověl“, „Nevyhověl“ a odlišným akustickým znamením.
 
Konektor ochranné smyčky umožňuje zařadit blokaci činnosti přístroje v kontrolovaném zkušebním prostoru.
Pravý vysokonapěťový hrot se zabudovaným mikrospínačem startu zkoušky umožňuje start s okamžitým nárůstem napětí na přednastavenou velikost,doporučuje se ale plynulý nárůst napětí z nulové hodnoty až po zkušební maximum.
Po ukončení zkoušky časovačem nebo tlačítkem „Stop“ dojde k ukončení zkoušky s hodnocením „Nevyhověl“.
 
Měření izolačního odporu :
 
Provádí se stejně jako zkouška přiložením napětí přes vysokonapěťové zkušební hroty.
Do tohoto režimu se přístroj přepíná páčkovým přepínačem na čelním panelu přístroje do polohy 500 V.
Zkouška se spouští stiskem tlačítka „START“ nebo stiskem mikrospínače na VN měřícím hrotu,ukončena může být časovačem,nebo stiskem tlačítka „STOP“ na panelu přístroje.
U této zkoušky není vyhodnocení mezní měřené hodnoty izolačního odporu,zkoušku je nutno vyhodnotit obsluhou.
Při předčasném ukončení zkoušky tlačítkem „STOP“ je zkouška vyhodnocena jako „Nevyhověl“./Zkouška neprošla celým přednastaveným časem/.
 
     7.   Postup při používání přístroje.
 
Přístroj je určen pro používání v prostorech vytápěných s prostředím dle ČSN 356501 pro skupinu přístrojů B.
Při přechodu z prostorů s výrazně nižší teplotou,než je na novém pracovišti,je nutno přístroj ponechat nejméně 2 hodiny mimo provoz.Po vyrovnání teplot,otření, oschnutí a osušení při případném orosení, je možno přístroj uvést do chodu.
Po zapnutí přístroje uzamykatelnou spínací jednotkou,označenou „Hlavní vypínač“,se rozsvítí zelená signálka „Síť“,časovač s údajem   .. s do konce zkoušky, měřící 3,5 místné displeje přístroje zobrazují zpravidla náhodný libovolný údaj.
S tímto přístrojem je možno provádět dva druhy zkoušek.Při této konfiguraci se předpokládá,
že změření izolace kontrolovaného elektrického předmětu /výrobku/ předchází zkoušce přiložením napětí. U výrobku,který je při tomto měření izolační odpor posouzen jako nevyhovující, už se zkouška přiložením VN napětí zpravidla neprovádí.
Pro určení druhu zkoušky slouží přepínač,označený v horní poloze 4 500 V pro zkoušku přiložením napětí v rozsahu 0 až 4 500 V AC,ve spodní poloze 500V DC pro zkoušku izolace.
Jako první úkon provedeme posouzení,případně změna času délky zkoušky.
Tlačítky „Nahoru“,“Dolů“,nastavíme potřebný čas..Po asi 5 ti s pípnutí oznámí uložení  přednastaveného času do paměti.
V průběhu nastavování časovače nelze zkoušku odstartovat.Nastavení časovače na údaj „00“s umožňuje trvalý režim zkoušky až do vypnutí tlačítkem „Stop“.
Dále je možno předvolit velikost vyhodnocovací úrovně unikajícího proudu a to buď 10 mA nebo 300 mA.Po překročení této úrovně dojde k ukončení zkoušky se současnou signalizací „NEVYHOVĚL“.
Pro první test zpravidla zvolíme proud 10 mA,v případě ,že tato úroveň nestačí,nastavíme 100 mA.Vyhodnocení proudu je na displeji zobrazeno.
Další důležitou skutečností je posouzení zkoušky ve vztahu k napěťovému průběhu.Tento průběh bývá  zpravidla předepsán normou, v případech,kdy průběh není v normě popsán, doporučujeme nastavení napětí pozvolné z nulové úrovně na maximální povolenou,
přičemž rychlost může být zpočátku větší, s přibližující se maximální hranicí pozvolná.
 
Po volbě zkoušky je možno tlačítkem „Start“ na panelu,nebo tlačítkem na skříňce dálkového ovládání,nebo na pravém zkušebním hrotu ,zkoušku spustit.
Před každým stiskem tlačítka Start,zvláště při dlouhých zkušebních vodičích je nutno postupovat s maximální opatrností.
 
Po ukončení zkoušky uplynutím času ,vypnutí zkoušky nadproudem, nebo ukončení zkoušky tlačítkem „Stop“,z důvodů bezpečnosti dojde k okamžitému poklesu napětí na nulovou úroveň.
Důležitou podmínkou nastavení správného zkušebního napětí je přiložení hrotů ke zkoušené-mu předmětu v celém průběhu zkoušky.Napětí naprázdno se od napětí při určitém zatížení
může trochu lišit .
Po ukončení zkoušky je stav izolace na zkoušeném předmětu signalizován opticky
i akusticky.Naměřené hodnoty napětí a unikajícího proudu zůstávají na zobrazovačích.
Po signalizaci „Nevyhověl“ doporučujeme pro potvrzení zkoušku opakovat.
 
                                                                       
     8.   Kontrola funkcí přístroje  
 
Zběžná kontrola.
Před připojení přístroje k napájecí síti je nutno přístroj prohlédnout.Kontrolovanými místy jsou síťová šňůra , stav pojistek ,neporušenost měřících vodičů a jejich připojení ke svorkám přístroje,signalizace a chování přístroje po zapnutí hlavního vypínače.
 
Důkladnější kontrola.
Obsahuje všechny úkony kontroly běžné a je doplněna o kontrolu naměřených hodnot připojením vnějších měřících přístrojů a známých zatěžovacích odporů, odpovídajících zejména k hodnotám rozhodným pro posouzení kvality obvykle zkoušených el.předmětů.
 
Odborná bezpečnostní kontrola.
Přístroj,jako i všechny elektrické předměty ,podléhá požadavku pro periodické revize.
 
Metrologická kontrola.
Je obvykle definována v metrologickém řádu příslušného měřícího pracoviště.
 
9. Popis mechanické konstrukce.
 
Přístroj je vestavěn do přístrojové skříně „PROPAC „ výrobce firma Schroff o rozměru 4 HE. 
Přední panel je zhotoven z průhledné pevné fólie a z izolačního panelu s potiskem.
Vývody vysokého napětí jsou pevné,provedené vysokonapěťovým kabelem s bezpečnostními zasouvatelnými hroty.
 
                                                                         
     10. Pokyny pro skladování.
 
Přístroj je v krytí pro prostředí základní a není chráněn před nepříznivými vnějšími vlivy prostředí.Je nutno jej skladovat v suchých větraných místnostech bez agresivních par a bez nebezpečí znečištění a mechanického poškození.
 
 
    11.   Pokyny pro dopravu.
 
Přístroj je výrobcem dodáván bez obalu.Doporučený způsob dopravy je osobním nebo malým dodávkovým automobilem.Při zasílání poštou nebo sběrnou službou je nutno splnit podmínky dopravce pro ochranu před mechanickým poškozením a pro manipulaci.
 
  
12. Záruční list pro KV4-IZ-AC
 
 
Výrobek byl vyroben,nastaven a přezkoušen ve výrobním závodě.
Naměřené hodnoty odpovídají sjednaným technickým podmínkám a přístroj vyhovuje elektrotechnickým předpisům zejména   ČSN EN 61010-1.
Výrobce poskytuje odběrateli záruku po dobu 24 měsíců od data převzetí.
Záruka se nevztahuje na závady,vzniklé mechanickým poškozením a dále neodborným zásahem a nedodržením tohoto návodu k obsluze.
 
 
Kontrolu přístroje a posouzení shody výrobku provedl:
 
Protokol o kontrole a zápis o shodě je uložen u výrobce.
 
 
 
 
 
………………………….       …………………………….     ……………………….
Místo a datum:                             Jméno:                                     Podpis:
 
 
 
Zápis o předání a převzetí přístroje :
 
Výrobce i odběratel potvrzují,že výrobek tohoto typu , výrobní číslo …………
byl předán kompletní a bez viditelných závad.
Odběratel byl s funkcí podrobně seznámen a upozorněn zejména na bezpečnostní stránku provozu a obsluhy.Funkčnost přístroje byla na požádání předvedena.
 
Reklamační práva odběratele a povinnosti výrobce jsou dána a řídí se Obchodním zákoníkem.
 
 
Datum : …………………
 
 
 
Za výrobce :                                                    Za odběratele :
 
          ………….………………….                                 ……………………………….
                  Jméno a podpis                                                      Jméno a podpis
 
 
 
 
 
Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWeb © 2008 | František Voráček | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO